Leoparddrengens
Public Key

lørdag den 30. oktober 2010, kl. 13.05

Ministeransvarsloven

Jeg får en del søgninger på ministeransvarsloven i øjeblikket, så jeg har selv lige googlet den - den var ikke helt nem at finde, men her er den i al sin enkelthed (den er fra 1964):
§1: Loven angår ministres ansvar for deres embedsførelse.

§2: Borgerlig straffelovs almindelige del finder anvendelse.

§3: Ved anvendelsen af borgerlig straffelovs regler om ansvar for medvirken til en lovovertrædelse skal en minister anses for medvirkende til en underordnets handling, når 1) han har været bekendt med, at den pågældende handling ville blive foretaget, og har undladt at søge dette hindret. 2) handlingen har været et nødvendigt eller naturligt middel til gennemførelse af en beslutning, for hvilken ministeren er ansvarlig. 3) han har fremmet handlingens udførelse ved ikke i rimeligt omfang at føre tilsyn og fastsætte instrukser.

§4: Ansvar for en af kongen underskrevet beslutning påhviler såvel enhver minister, der har medunderskrevet, som ministre, der på anden måde har medvirket til beslutningens tilblivelse.

§5: En minister straffes, hvis han forsætligt eller af grov uagtsomhed tilsidesætter de pligter, der påhviler ham efter grundloven eller lovgivningen i øvrigt eller efter hans stillings beskaffenhed.
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder anvendelse, såfremt en minister giver folketinget urigtige eller vildledende oplysninger eller under folketingets behandling af en sag fortier oplysninger, der er af væsentlig betydning for tingets bedømmelse af sagen.

§6: Straffen efter § 5 er bøde eller fængsel indtil 2 år.
Stk. 2.Er forholdet begået af uagtsomhed, er straffen bøde eller fængsel indtil 4 måneder.
Stk. 3. Bødestraf fastsættes efter borgerlig straffelovs regler om dagbøder.

§7: Bestemmelserne i § 6 gælder kun, såfremt strengere straf ikke er hjemlet i den øvrige lovgivning.
Stk. 2. Borgerlig straffelovs §§ 155-157 gælder ikke for ministre.

§8: Ministres strafansvar forældes efter borgerlig straffelovs §§ 93-95 Forældelsesfristen er dog i intet tilfælde mindre end 5 år.

§9: Med hensyn til erstatningsansvar i anledning af ministres handlinger gælder de almindelige regler om erstatning for skade forvoldt af personer i statens tjeneste.
De vigtige paragrafer er §§ 3 og 5, men bemærk §6, stk 2 - som også foreskriver straf ved uagtsomhed. Så det er altså ikke nok, at man siger det ikke var med vilje, man vildledte Folketinget. I forhold til loven, altså.

Ceterum censeo Facebook esse delendam.

0 kommentarer: